VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti Media Rock, s.r.o.
platné od 1. 12. 2015

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) pri predaji reklamného priestoru vydané obchodnou spoločnosťou Media Rock, s.r.o. (ďalej len „Media Rock“), ktorá je obchodnou spoločnosťou a zároveň výhradný media representative v poskytovaní služieb v oblasti mediálnej komerčnej komunikácie pre C.S.M. group s.r.o., ktorá je výhradným prevádzkovateľom vysielania rozhlasovej programovej služby rádia Rocková republika na frekvenciách rádia Rocková republika a súvisiacich internetových stránkach a jej podstránkach. Tieto VOP upravujú technické, formálne a finančné podmienky pri predaji komerčnej komunikácie a tvoria neoddeliteľnú súčasť každého zmluvného vzťahu zakladajúceho predaj reklamného priestoru, uskutočneného spoločnosťou Media Rock v rádiu Rocková republika (ďalej aj „Obchodná zmluva“ alebo „Zmluva“).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY

1.1 Pod pojmom mediálna komerčná komunikácia sa rozumie zvuková informácia v podobe reklamného spotu, sponzoringu, umiestňovanie produktov a iné dlhšie reklamné oznámenie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá také plnenie poskytuje.

1.2 Reklamný spot je zvukový záznam obsahujúci prezentáciu objednávateľa reklamného priestoru alebo jeho produktu prípadne služby s použitím slova, hudby, a iných zvukov, bez ohľadu na to, či ide o záznam diela alebo umeleckého výkonu chráneného autorským právom.

1.3 Tandemový spot sú dva reklamné spoty konkrétneho objednávateľa umiestnené a rozdelené v jednom reklamnom bloku.

1.4 Sponzorovanie je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá také plnenie poskytuje. Nesmie však niesť charakter reklamného spotu, nesmie nabádať ku kúpe produktu alebo služby, nesmie obsahovať žiadne špecifické propagačné prvky – zmienky o účinnosti alebo kvalitatívnych vlastnostiach produktu/služby.

2. OBJEDNANIE REKLAMNÉHO PRIESTORU

2.1 Media Rock realizuje služby v oblasti mediálnej komerčnej komunikácie spravidla na základe písomnej záväznej objednávky, ktorá môže byť doručená osobne, kuriérom, poštou, faxom alebo e-mailom.

Objednávka musí obsahovať:

 • obchodné meno alebo meno a priezvisko objednávateľa
 • sídlo alebo bydlisko objednávateľa
 • IČO, IČ DPH, bankové spojenie a číslo účtu objednávateľa
 • adresu objednávateľa pre poštový styk
 • identifikáciu klienta v prípade objednávky cez agentúru (obchodné meno a IČO)
 • špecifikáciu reklamného produktu (obdobie kampane, vysielacie časy, príp. vymedzenie časového pásma, stopáž a pod.)
 • špecifické požiadavky na reklamný produkt, resp. jeho výrobu (názov produktu; názov skladby alebo skladieb, ktoré budú použité; autora skladby; vydavateľa, skladby; interpreta skladby a pod.)
 • presný údaj o použitom nosiči, jeho názov a nasadenie, tzv. Sprievodná dokumentácia k produktu komerčnej komunikácie
 • cenovú kalkuláciu
 • dátum vystavenia objednávky
 • meno osoby zodpovednej za objednávku a podpis osoby
 • oprávnenej konať v mene objednávateľa.

2.2 V prípade, že objednávka nebude obsahovať všetky náležitosti, Media Rock má právo takúto objednávku odmietnuť.

2.3 Media Rock je oprávnená ďalej objednávku odmietnuť, prípadne okamžite odstúpiť aj už prijatej objednávky alebo Zmluvy v prípade že:

 • by mohlo dôjsť k porušeniu právneho poriadku SR alebo povinností Rádia, k porušeniu dobrých mravov alebo všeobecných pravidiel slušnosti, rovnako aj v prípade, že Arbitrážna komisia Rady pre reklamu vydá nález o porušení Etického kódexu reklamnej praxe
 • by podľa uváženia spoločnosti Media Rock mohlo dôjsť odvysielaním reklamy k zásahu do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb, spoločnosti Media Rock a/alebo Rádia, vrátane práv na ochranu dobrého mena alebo povesti
 • objednávateľ neuhradil spoločnosti Media Rock niektorú z predchádzajúcich faktúr riadne a načas alebo neuhradil preddavkovú faktúru najneskôr do troch (3) pracovných dní pred prvým potvrdeným vysielaním reklamy
 • pôjde o napodobovanie časti alebo celku vysielania Rádia.
 • je objednávateľ v úpadku alebo bol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu

2.4 V prípade, že objednávateľ dodá vlastný reklamný spot, musí ho spolu s potvrdenou objednávkou dodať najneskôr tri (3) pracovné dni pred prvým plánovaným vysielaním reklamy.

2.5 Spot musí byť dodaný v elektronickej podobe, vo formáte mp3 a v dostatočnej kvalite (minimálne 192 Kbps) prostredníctvom e-mailu, USB pamäte alebo na CD.

2.6 V prípade realizácie výroby reklamného spotu spoločnosťou Media Rock je objednávateľ povinný poskytnúť všetky potrebné podklady na jeho výrobu najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným začiatkom vysielania reklamy. V prípade sponzorovania sa táto lehota upravuje na tri (3) pracovné dni. Uzávierka finálnych verzií spotov je vždy jeden (1) pracovný deň pred ich odvysielaním o 13.00 hod.

2.7 Ak objednávateľ dodá podklady na výrobu v oneskorenom termíne, spoločnosť Media Rock nezaručuje odvysielanie reklamy v dohodnutých termínoch. Objednávateľovi tým nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvného vzťahu, ani na náhradu škody, ktorá by mu tým mohla vzniknúť.

2.8 Ak objednávateľ vo svojom reklamnom spote uvádza obchodné meno tretieho subjektu, je povinný to vo svojej objednávke špecifikovať a v takomto prípade musí tomu predchádzať súhlas spoločnosti Media Rock.

2.9 Objednávateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky práva autorov a výkonných umelcov dodaného obsahu, ako aj prevádzkové honoráre a ďalšie práva, týkajúce sa príslušného reklamného spotu a/alebo sponzorovania a jeho využitia.

2.10 Objednávateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby práva duševného vlastníctva ku všetkým podkladom, ktoré poskytol a/alebo poskytne spoločnosti Media Rock na zabezpečenie plnenia záväzkov, neboli zaťažené inými právami tretích osôb, ktoré by bránili ich riadnemu použitiu, ani inými právnymi vadami. Na požiadanie spoločnosti Media Rock je objednávateľ povinný preukázať tieto skutočnosti a doložiť ich príslušnými dokladmi.

2.11 Objednávateľ zároveň odovzdaním príslušných podkladov pre odvysielanie reklamy udeľuje spoločnosti Media Rock súhlas na bezplatné použitie diel, ktoré poskytol, a to v rozsahu, čase a teritóriu nevyhnutnom na zabezpečenie plnenia záväzkov spoločnosti Media Rock. V prípade, že si objednávateľ nesplnil povinnosti ustanovené v tomto odseku, ako aj v prípade nepravdivosti vyhlásení podľa tohto odseku, nenesie spoločnosť Media Rock a/alebo Rádio Rocková republika žiadnu zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje všetky prípadne vzniknuté nároky bezodkladne s tretími stranami vysporiadať na vlastné náklady a nahradiť spoločnosti Media Rock akékoľvek náklady a/alebo škodu, ktorá by v tejto súvislosti vznikla.

2.12 V prípade záujmu objednávateľa o ďalšie použitie či šírenie produktov komerčnej komunikácie, ktoré boli vytvorené Media Rock, je objednávateľ povinný vysporiadať sa (získať súhlas na použitie diela) osobitnou zmluvou a uhradiť cenu za udelenie autorských práv/sublicencie, ktorá je obvykle v hodnote 100 eur (slovom: sto eur) za produkt komerčnej komunikácie pri použití v jednom ďalšom médiu a časovo obmedzenom období. V prípade použitia vo viacerých médiách sa odmena násobí počtom médií, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.13 Spoločnosť Media Rock neprijíma a neuznáva reklamácie v prípade, ak nebude možné odvysielať reklamu alebo ju odvysiela v inom ako v dohodnutom čase z programových alebo technických dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci.

2.14 V prípade, že bude takáto zmena známa vopred aspoň dva (2) pracovné dni, Media Rock je povinná bezodkladne informovať o tejto skutočnosti objednávateľa.

3. VŠEOBECNÉ CENOVÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je platný cenník, resp. aktuálne akciové ponuky. K cenám uvedeným v cenníku sa účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle platnej právnej úpravy. Zmeny cenníkov zverejní Media Rock najneskôr 4 týždne pred nadobudnutím ich účinnosti.

3.2 Základom pre výpočet ceny pri vysielaní je dĺžka (stopáž) produktu komerčnej komunikácie v zmysle platného cenníka, pričom cenník vychádza zo stopáže 30 sekúnd. V prípade prekročenia/zníženia dĺžky produktu komerčnej komunikácie sa daná dĺžka preráta príslušným koeficientom (spot indexom). Základ pre výpočet ceny je vždy najbližšia dlhšia stopáž na stupnici koeficientov.

3.3 V prípade vyžiadanej pozície reklamné spotu v reklamnom bloku účtuje Media Rock prirážku 25 %. Vyžiadanou pozíciou sa rozumie prvé alebo posledné miesto v reklamnom bloku, alebo akékoľvek iné vyžiadané poziciovanie v rámci reklamného bloku (aj tandemový spot) Za vyžiadanú produktovú exkluzivitu sa účtuje prirážka 20 %. za Double branding, čiže prirážka za promovanie ďalšieho klienta/produktu/značky. Za každého ďalšieho klienta/produkt/značky 10 %. Za umiestnenie spotu v špeciálnom exkluzívnom reklamnom bloku sa účtuje prirážka 50 %. Prirážky sa účtujú k cenám podľa platného cenníka a v prípade uplatnenia viacerých prirážok sú účtované kumulatívne.

3.4 Media Rock poskytuje množstevné zľavy v rozsahu a za podmienok podľa platného cenníka. Na akciové ponuky nie je možné uplatniť ďalšie množstevné zvýhodnenia.

3.5 V prípade, že platný cenník neobsahuje špecifické formy reklamných produktov, ich cena bude určená na základe vzájomnej dohody.

3.6 Mediálnym a reklamným agentúram prináleží provízia vo výške do 15 % z celkovej dohodnutej net ceny ( po odrátaní všetkých ostatných zliav), za predpokladu, že objednávateľ má v predmete podnikateľskej činnosti reklamnú a propagačnú činnosť a nakupuje reklamný priestor pre tretí subjekt.

3.7 Spoločnosť Media Rock vystavuje konečné faktúry mesačne, najneskôr do 15 dní od dátumu zdaniteľného plnenia, od ktorých je odpočítaný prípadný preddavok uhradený na základe zálohovej faktúry.

3.8 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej právnej úpravy a jej splatnosť je do štrnástich (14) dní od ich vystavenia, ak nie je dohodnuté inak.

3.9 Media Rock má právo požadovať platbu za objednané služby vopred až do výšky 100 % na základe zálohovej faktúry, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť ešte pred prvým potvrdeným odvysielaním komerčnej komunikácie.

3.10 Bankové poplatky vyplývajúce z prevodu úhrad zo zahraničia znáša objednávateľ. Za uhradené možno považovať len sumy, ktoré bolo pripísané na bankový účet Media Rock.

3.11 V prípade ak objednávateľ nezaplatí fakturovanú sumu v lehote splatnosti faktúry, vzniká spoločnosti Media Rock právo účtovať objednávateľovi úrok z omeškania do výšky 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak nie je dohodnuté inak.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Ostatné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Media Rock a objednávateľom neupravené týmito VOP sa riadia zmluvou a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.2 Spoločnosť Media Rock nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nerešpektovaním VOP zo strany objednávateľa.

4.3 Objednaním reklamného priestoru objednávateľ zároveň potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im a súhlasí bezvýhradne s ich obsahom.

4.4 Spoločnosť Media Rock si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP (vrátane cenníka) s tým, že takéto zmeny a doplnenia zverejní na svojej internetovej stránke štyri (4) týždne pred nadobudnutím účinnosti zmeny alebo doplnenia.

V Bratislave, dňa 1. 12. 2015

Zdieľať:
© 2014 - 2017 Media Rock, s.r.o. Rádio Rocková republika